Acupuncture Points
BL 1 JINGMING GB 1 TONGZILIAO ST 1 CHENGQI
BL 2 ZANZHU GB 2 TINGHUI ST 2 SIBAI
BL 3 MEICHONG GB 3 SHANGGUAN ST 3 JULIAO
BL 4 QUCHAI GB 4 HANYAN ST 4 DICANG
BL 5 WUCHU GB 5 XUANLU ST 5 DAYING
BL 6 CHENGGUANG GB 6 XUANLI ST 6 JIACHE
BL 7 TONGTIAN GB 7 QUBIN ST 7 XIAGUAN
BL 8 LUOQUE GB 8 SHUAIGU ST 8 TOUWEI
BL 9 YUZHEN GB 9 TIANCHONG ST 9 RENYING
BL 10 TIANZHU GB 10 FUBAI ST 10 SHUITU
BL 11 DAZHU GB 11 TOUQUIAOYIN ST 11 QISHE
BL 12 FENGMEN GB 12 WANGU ST 12 QUEPEN
BL 13 FEISHU GB 13 BENSHEN ST 13 QIHU
BL 14 JUEYINSHU GB 14 YANGBAI ST 14 KUFANG
BL 15 XINSHU GB 15 TOULINQI ST 15 WUYI
BL 16 DUSHU GB 16 MUCHUANG ST 16 YINGCHUANG
BL 17 GESHU GB 17 ZHENGYING ST 17 RUZHONG
BL 18 GANSHU GB 18 CHENGLING ST 18 RUGEN
BL 19 DANSHU GB 19 NAOKONG ST 19 BURONG
BL 20 PISHU GB 20 FENGCHI ST 20 CHENGMAN
BL 21 WEISHU GB 21 JIANJING ST 21 LIANGMEN
BL 22 SANJIAOSHU GB 22 YUANYE ST 22 GUANMEN
BL 23 SHENSHU GB 23 ZHEJIN ST 23 TAIYI
BL 24 QIHAISHU GB 24 RIYUE ST 24 HUAROUMEN
BL 25 DACHANGSHU GB 25 JINGMEN ST 25 TIANSHU
BL 26 GUANYUANSHU GB 26 DAIMAI ST 26 WAILING
BL 27 XIAOCHANGSHU GB 27 WUSHU ST 27 DAJU
BL 28 PANGGUANGSHU GB 28 WEIDAO ST 28 SHUIDAO
BL 29 ZHONGLUSHU GB 29 JULIAO ST 29 GUILAI
BL 30 BAIHUANSHU GB 30 HUANTIAO ST 30 QICHONG
BL 31 SHANGLIAO GB 31 FENGSHI ST 31 BIGUAN
BL 32 CILIAO GB 32 ZHONGDU ST 32 FUTU
BL 33 ZHONGLIAO GB 33 XIYANGGUAN ST 33 YINSHI
BL 34 XIALIAO GB 34 YANGLINGQUAN ST 34 LIANGQIU
BL 35 HUIYANG GB 35 YANGJIAO ST 35 XIYAN
BL 36 FUFEN GB 36 WAIQIU ST 36 ZUSANLI
BL 37 POHU GB 37 GUANGMING ST 37 SHANGJUXU
BL 38 GAOHUANGSHU GB 38 YANGFU ST 38 TIAOKOU
BL 39 SHENTANG GB 39 XUANZHONG ST 39 XIAJUXU
BL 40 YIXI GB 40 QIUXU ST 40 FENGLONG
BL 41 GEGUAN GB 41 ZULINQI ST 41 JIEXI
BL 42 HUNMEN GB 42 DIWUHUI ST 42 CHONGYANG
BL 43 YANGGANG GB 43 XIAXI ST 43 XIANGU
BL 44 YISHE GB 44 ZUQIAOYIN ST 44 NEITING
BL 45 WEICANG ST 45 LIDUI
BL 46 HUANGMEN
BL 47 ZHISHI SP 1 YINBAI
BL 48 BAOHUANG Verdana 4 bold SP 2 DADU
BL 49 ZHIBIAN SP 3 TAIBAI
BL 50 CHENGFU SP 4 GONGSUN
BL 51 YINMEN SP 5 SHANGQIU
BL 52 FUXI SP 6 SANYINJIAO
BL 53 WEIYANG SP 7 LOUGU
BL 54 WEIZHONG LIV 1 DADUN SP 8 DIJI
BL 55 HEYANG LIV 2 XINGJIAN SP 9 YINLINGQUAN
BL 56 CHENGJIN LIV 3 TAICHONG SP 10 XUEHAI
BL 57 CHENGSHAN LIV 4 ZHONGFENG SP 11 JINMEN
BL 58 FEIYANG LIV 5 LIGOU SP 12 CHONGMEN
BL 59 FUYANG LIV 6 ZHONGDU SP 13 FUSHE
BL 60 KUNLUN LIV 7 XIGUAN SP 14 FUJIE
BL 61 PUSHEN LIV 8 QUQUAN SP 15 DAHENG
BL 62 SHENMAI LIV 9 YINBAO SP 16 FUAI
BL 63 JINMEN LIV 10 ZUWULI SP 17 SHIDOU
BL 64 JINGGU LIV 11 YINLIAN SP 18 TIANXI
BL 65 SHUGU LIV 12 JIMAI SP 19 XIONGXIANG
BL 66 TONGGU LIV 13 ZHANGMEN SP 20 ZHOURONG
BL 67 ZHIYIN LIV 14 QIMEN SP 21 DABAO
           
TW 1 GUANCHONG CO 1 SHANGYANG Si 1 SHAOZE
TW 2 YEMEN CO 2 ERJIAN Si 2 QIANGU
TW 3 ZHONGZHU CO 3 SANJIAN Si 3 HOUXI
TW 4 YANGCHI CO 4 HEGU Si 4 WANGU
TW 5 WAIGUAN CO 5 YANGXI Si 5 YANGGU
TW 6 ZHIGOU CO 6 PIANLI Si 6 YANGLAO
TW 7 HUIZONG CO 7 WENLIU Si 7 ZHIZHENG
TW 8 SANYANGLUO CO 8 XIALIAN Si 8 XIAOHAI
TW 9 SIDU CO 9 SHANGLIAN Si 9 JIANZHEN
TW10 TIANJING CO 10 SHOUSANLI Si 10 NAOSHU
TW11 QINGLENGYUAN CO 11 QUCHI Si 11 TIANZONG
TW12 XIAOLUO CO 12 ZHOULIAO Si 12 BINGFENG
TW13 NAOHUI CO 13 SHOUWULI Si 13 QUYUAN
TW14 JIANLIAO CO 14 BINAO Si 14 JIANWAISHU
TW15 TIANLIAO CO 15 JIANYU Si 15 JIANZHONGSHU
TW16 TIANYOU CO 16 JUGU Si 16 TIANCHUANG
TW17 YIFENG CO 17 TIANDING Si 17 TIANRONG
TW18 QIMAI CO 18 FUTU Si 18 QUANLIAO
TW19 LUXI CO 19 HELIAO Si 19 TINGGONG
TW20 JIAOSUN CO 20 YINGXIANG
TW21 ERMEN
TW22 HELIAO
TW23 SIZHUKONG HE 1 JIQUAN
HE 2 QINGLING
LU 1 ZHONGFU HE 3 SHAOHAI
LU 2 YUNMEN HE 4 LINGDAO
LU 3 TIANFU HE 5 TONGLI
LU 4 XIABI HE 6 YINXI
PER 1 TIANCHI LU 5 CHIZE HE 7 SHENMEN
PER 2 TIANQUAN LU 6 KONGZUI HE 8 SHAOFU
PER 3 QUZE LU 7 LIEQUE HE 9 SHAOCHONG
PER 4 XIMEN LU 8 JINGQU
PER 5 JIANSHI LU 9 TAIYUAN
PER 6 NEIGUAN LU 10 YUJI GV 11 a UNNAMED
PER 7 DALING LU 11 SHAOSHANG GV 13 b UNNAMED
PER 8 LAOGONG GV 13 c UNNAMED
PER 9 ZHONGCHONG GV 23 a YINTANG#
# M-HN-3
GV 1 CHANGQIANG
KI 1 YONGQUAN GV 2 YAOSHU
KI 2 RANGU GV 3 YAOYANGGUAN
KI 3 TAIXI GV 4 MINGMEN
CV 1 HUIYIN KI 4 DAZHONG GV 5 XUANSHU
CV 2 QUGU KI 5 SHUIQUAN GV 6 JIZHONG
CV 3 ZHONGJI KI 6 ZHAOHAI GV 7 ZHONGSHU
CV 4 GUANYUAN KI 7 FULIU GV 8 JINSUO
CV 5 SHIMEN KI 8 JIAOXIN GV 9 ZHIYANG
CV 6 QIHAI KI 9 ZHUBIN GV 10 LINGTAI
CV 7 YINJIAO KI 10 YINGU GV 11 SHENDAO
CV 8 SHENQUE KI 11 HENGGU GV 12 SHENZHU
CV 9 SHUIFEN KI 12 DAHE GV 13 TAODAO
CV 10 XIAWAN KI 13 QIXUE GV 14 DAZHUI
CV 11 JIANLI KI 14 SIMAN GV 15 YAMEN
CV 12 ZHONGWAN KI 15 ZHONGZHU GV 16 FENGFU
CV 13 SHANGWAN KI 16 HUANGSHU GV 17 NAOHU
CV 14 JUQUE KI 17 SHANGQIU GV 18 QIANGJIAN
CV 15 JIUWEI KI 18 SHIGUAN GV 19 HOUDING
CV 16 ZHONGTING KI 19 YINDU GV 20 BAIHUI
CV 17 SHANZHONG KI 20 TONGGU GV 21 QIANDING
CV 18 YUTANG KI 21 YOUMEN GV 22 XINHUI
CV 19 ZIGONG KI 22 BULANG GV 23 SHANGXING
CV 20 HUAGAI KI 23 SHENGFENG GV 24 SHENTING
CV 21 XUANJI KI 24 LINGXU GV 25 SULIAO
CV 22 TIANTU KI 25 SHENCANG GV 26 RENZHONG
CV 23 LIANQUAN KI 26 YUZHONG GV 27 DUIDUAN
CV 24 CHENGJIANG KI 27 SHUFU GV 28 YINJIAO
Nhn 1 SHANGJINGMING Nle 1 ZHIPING nbw 1 LIUJINGZHUIP.
Nhn 2 XIAJINGMING Nle 2 PANGGU nbw 2 XUEYADIAN
Nhn 3 JIANMING Nle 3 GENPING nbw 3 QIJINGZHUIPA.
Nhn 4 SHANGMING Nle 4 NAOQING nbw 4 DINGCHUAN *
Nhn 5 ZENGMING Nle 5 JINGXIA nbw 6 JIEHEXUE
Nhn 6 WAIMING Nle 6 WANLI nbw 7 WEIREXUE
Nhn 8 TINGXUE Nle 7 LIWAI nbw 8 GANREXUE
Nhn 9 TINGLING Nle 8 LISHANG nbw 9 JIANTONGDIAN
Nhn 10 TINGCONG Nle 9 GENJIN nbw 10 PIREXUE
Nhn 11 TINGMIN Nle 10 JIUWAIFAN nbw 11 SHENREXUE
Nhn 12 SHANGERGEN Nle 11 JIUNEIFAN nbw 12 JIANMING
Nhn 13 HOUTINGGONG Nle 12 CHENGJIAN nbw 13 KUIYANGXUE
Nhn 14 HOUTINGXUE Nle 13 SHANGXI nbw 14 WEISHU
Nhn 15 YILONG Nle 14 GANYANDIAN nbw 15 SHENJI
Nhn 16 HOUCONG Nle 15 DIJIAN nbw 16 TIAOYUE
Nhn 17 CHIQIAN Nle 16 ZUYICONG nbw 17 ZUOGU
Nhn 18 YIMINGXIA Nle 17 LINGXIA nbw 18 PANGQIANG
Nhn 19 TIANTING Nle 18 JIANXI nbw 19 JUGUXIA
Nhn 20 QIANZHENG Nle 19 SIQIANG nbw 20 FEIREXUE
Nhn 21 YANCHI Nle 20 JIXIA nbw 21 ANMIAN
Nhn 22 ANMIAN Nle 21 XINFUTU nbw 22 ZHONGJIAOS
Nhn 23 XINGFEN Nle 23 MAIBU nbw 23 SHENXIN
Nhn 24 RONGHOU Nle 24 JIAOLING nbw 24 ZHANTAN
Nhn 25 QIANGYIN Nle 25 WEISHANG nbw 25 XISHANG
Nhn 26 ZENGYIN Nle 26 ZHILI nbw 26 ZHIGAO
Nhn 27 XIAFUTU Nle 27 WAIZHILI nbw 27 GAOWEISHU
Nhn 28 JINGZHONG Nle 28 YINSHANG nbw 28 DIWEI
Nhn 29 JIANEI Nle 29 YINKANG nbw 29 DIWEISHU
Nhn 30 SIZHONG Nle 30 HOUXUEHAI nbw 30 JUEJIN
Nhn 31 TOUNIE Nle 31 JIEJIAN nbw 31 MAIGEN
Nhn 32 DINGSHEN Nle 32 HOUYANGGUAN nbw 32 DAYAN
Nhn 33 GUANGCAI Nle 33 SHANGYANGGU nbw 33 LIBIAN
Nhn 34 ZINZANZHU Nle 34 SHANGFENGSHI nbw 34 BIKONG
Nhn 35 TONGMING Nle 35 QIANJIN nbw 35 WEIGUPANG
Nhn 36 TINGXIANG Nle 36 ZHIWEN nbw 36 QIAHOUSHAN.
Nhn 37 SHANGLONG Nle 37 SILI nbw 37 HUANYUE
Nhn 38 TINGLONGJIAN Nle 38 ZHITAN nbw 38 XIAJIAOSHU
Nhn 39 YAMING Nle 39 TANFU nbw 39 GANGMENSIX.
Nhn 40 CHIXIA Nle 40 TANLI *mbw1 DINGCHUAN
Nhn 41 TONGERDAO Nle 41 TANKANG    
Nhn 42 WAIERDAOKOU Nle 42 QIABINZHONG Nue 1 YATONG
Nhn 43 QIYING Nle 43 XIACHENGSHAN Nue 2 NUEMEN
Nhn 44 SHANGTIANZHU Nle 44 WEIXIA Nue 3 LUOLINGWU
Nhn 45 XIAYAMEN Nle 45 YINXIA Nue 4 SHANGHOUXI
Nhn 46 FUYAMEN Nle 46 YANGKANG Nue 5 XISHANG
Nhn 47 XINYI Nle 47 XINHUANTIAO Nue 6 LUOSHANG
Nhn 48 XIAXINSHI Nle 48 CHUQIXUE Nue 7 YINGXIA
Nhn 49 ZHONGJIE Nle 49 YINIAO Nue 8 NIUSHANGXUE
Nhn 50 DIJIA Nle 50 AMNIAN Nue 9 GONGZHONG
Nhn 51 ZHINAO Nle 51 LIJIMINGANDIAN Nue10 JUBI
Nhn 52 HUXI Nle 52 SHANGQUQUAN Nue11 TAIJIAN
Nhn 53 ZHIOU Nle 53 XINSHENG Nue12 YINGSHANG
Nhn 54 ANMIAN Nle 54 SHANGXUEHAI Nue13 JIANMING
    Nle 55 JIANKUA Nue14 NAOSHANG
    Nle 56 KUANJIU Nue15 HUBIAN
    Nle 57 QIANGKUA Nue16 ZHIZHANG
    Nle 58 WAIYINLIAN Nue17 NEIHEGU
nca 1 SHUISHANG Nle 59 ERLIBAN Nue18 TONGLING
nca 2 WEILE     Nue19 YAOTONG
nca 3 ZHIXIE nca11 TONGBIAN Nue20 SANLIWAI
nca 4 TITUOXUE nca12 XINQIXUE Nue21 XINQUCHI
nca 5 CHONGJIAN nca13 XIAZHONGJI Nue22 SHANGQUCHI
nca 6 SHUXI nca14 YENIAO Nue23 ZHIYANG
nca 7 XIONGDAJI nca15 ZIGONGJING Nue24 SHENZHOU
nca 8 GANSHI nca16 TIGANGJIXUE Nue25 XIAXIABAI
nca 9 CHUANGXINMEN nca17 YINBIAN Nue26 XIAOKUAI
nca 10 TIWEI nca18 WEISHANGXUE Nue27 ZHITAN
Mue 1 SHIXUAN mhn 1 SISHENCONG mle 1 LINEITING
Mue 6 MUZHIJIEHENG. mhn 2 EZHONG mle 2 MUZHILIHENG.
Mue 7 FENGYAN mhn 3 YINTANG mle 3 QUIANHOUYI.
Mue 8 MINGYAN mhn 4 SHANGEN mle 4 ZUXIN
Mue 9 SIFENG mhn 5 TOUGUANGMI. mle 5 SHIMIAN
Mue 10 SHOUZHONGPI. mhn 6 YUYAO mle 6 QIDUAN
Mue 11 PANGLAOGONG mhn 7 YUWEI mle 8 BAFENG
Mue 12 NEIYANGCHI mhn 8 QIUHOU mle 9 NUXI
Mue 13 BANMEN mhn 9 TAIYANG mle 10 QUANSHENGZ.
Mue 14 SANSHANG mhn 10 ERJIAN mle 11 TAIYINQIAO
Mue 15 DAGUKONG mhn 12 ERBEIJINGMAIS. mle 12 XIAKUNLUN
Mue 16 ZHONGKUI mhn 13 YIMING mle 13 LANWEIXUE
Mue 17 XIAOGUKONG mhn 14 BITONG mle 14 ZUZHONGPING
Mue 21 QUANJIAN mhn 16 BILIU mle 15 XIXIA
Mue 22 BAXIE mhn 17 SANXIAO mle 16 DUBI
Mue 24 LUOZHEN mhn 18 JIACHENGJIAN. mle 17 NEIHUAIJIAN
Mue 27 SHOUJINMEN mhn 19 DIHE mle 18 ZHIZHUANJIN
Mue 28 DINGSHU mhn 20 JINJIN mle 19 SHAOYANGWEI
Mue 29 ERBAI mhn 21 SHANGLINGQ. mle 20 CHENGMING
Mue 30 BIZHONG mhn 22 WAIJINJIN mle 21 JIAOYI
Mue 31 ZEXIA mhn 23 HONGYIN mle 22 WAIHUAIJIAN
Mue 32 ZEQIAN mhn 24 PANGLIANQU. mle 23 DANNANGXUE
Mue 33 ZHONGQUAN mhn 25 YAXUE mle 24 LINGHOU
Mue 34 CUNPING mhn 26 BIANTAO mle 25 LINGHOUXIA
Mue 35 XIAWENLIU mhn 27 LUOJING mle 26 XIWAI
Mue 36 CHIRAO mhn 28 FENGYAN mle 27 HEDING
Mue 38 SANCHI mhn 29 XINSHI mle 28 KUANGU
Mue 39 ZHOUSHU mhn 30 BAILAO mle 29 SHENXI
Mue 40 YELING mhn 31 CHONGGU mle 30 GUANTU
Mue 41 TIANLING mhn 32 MUMING mle 31 LIAOLIAO
Mue 45 WUHU mhn 33 NEIJINGMING mle 32 DALUN
Mue 46 ZHOUJIAN mhn 34 YANKOU mle 33 ZUMING
Mue 47 XIAOTIANXIN mhn 35 NEIYINGXIANG mle 34 BAICHONGWO
Mue 48 JIANNEILING mhn 36 JUQUAN mle 35 ZULUO
Mue 49 SHIWANG mhn 37 HAIQUAN mle 36 CHENGGU
Mue 50 SHANGBAXIE mhn 38 SHEZHU mle 37 YINWEI
    mhn 39 ZHUDING mle 38 SILIAN
    mhn 40 DAMEN mle 39 WULING
    mhn 41 JINGBI mle 40 LINGBAO
    mle 41 SHANGBAFENG
         
mca 1 CHIXUE
mca 2 TANCHUAN      
mca 3 LONGHAN      
mca 4 ZUOYI      
mca 5 MEIHUA mbw miscellaneous back & waist
mca 6 SHICANG     mbw20 ZHUZHANG
mca 7 SHIGUAN mbw1 DINGCHUAN mbw21 XIAJISHU
mca 8 QISIBIAN mbw2 BAIZHONGFEN. mbw23 YAOYI
mca 10 QIZHONG mbw3 BAHUA mbw24 YAOYAN
mca 11 JINGZHONG mbw5 ERZHUIXIR mbw25 SHIQIZHUIXIA
mca 12 WAISIMAN mbw6 HUANMEN mbw26 ZHONGKONG
mca 13 JUEYUN mbw7 JUQUESHU mbw27 YAOGEN
mca 14 YIJING mbw9 QICHUAN mbw28 JIUQI
mca 15 QIMEN mbw10 YINKOU mbw29 YAOQI
mca 16 WEIBAO mbw11 BAZHUIXIA mbw30 XIAZHUI
mca 17 CHANGYI mbw12 YISHU mbw31 YUTIAN
mca 18 ZIGONG mbw13 SHUBIAN mbw32 PINXUELING
mca 19 TINGTOU mbw14 ZHUOYU mbw33 TUNZHONG
mca 20 XINLEITOU mbw15 JIEGU mbw34 HUANZHONG
mca 21 ENI mbw16 PIGEN mbw35 JIAJI
mca 22 XIAOERJIXIONG mbw17 XUECHOU mbw36 DIANXIAN
mca 23 SANJIAOJIU mbw18 CHANGFENG mbw37 JISANXUE
mca 24 LONGMEN mbw19 XUEFU mbw38 JIFENG
mca miscellaneous chest and arm
mue miscellaneous upper extremity
mbw miscellaneous back and waist
mle miscellaneous leg
mhn miscellaneous head and neck
   
nca new chest and arm
nue new upper extremity
nbw new back and waist
nle new leg
nhn new head and neck